Op 11 juni heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. Ollongren, aan de Tweede en Eerste Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw toegezonden. Lees de tweetal documenten:

In de Kamerbrief wordt toegelicht wat het wettelijke kader is van BENG, hoe het totstandkomingsproces was en er wordt gereageerd op de internetconsultatie.

In de totstandkoming van de BENG-eisen heeft ook de VLA een standpunt ingenomen en deze ingebracht ik de consultatie(s). De reactie van de VLA pleitte in grote lijnen voor:

  • Een ambitieuzere BENG-1 eis (40 kWh/m².jaar in plaats van in de basis 70 kWh/m².jaar in de concept eisen)
  • Een realistische Primaire Energiefactor Elektriciteit (ten minste 2,1)
  • Een BENG-2 tenminste gelijk aan de huidige EPC van 0,4

Op basis consultaties en opmerkingen vanuit de markt zijn de BENG eisen aangepast. Ten aanzien van de standpunten van de VLA:

  • Voor de meest voorkomende woningen in Nederland zal de BENG 1 eis gaan van 70 kWh/m2.jr naar 55 kWh/m2.jr. Hiermee is BENG1 aangescherpt zoals de VLA bepleitte, alleen niet tot het door VLA voorgesteld niveau.
  • De PEF-elektriciteit is niet gewijzigd

Voorts is in de Kamerbrief nog een aantal opmerkingen gemaakt over de relatie van de BENG-eisen tot o.a. wooncomfort en oververhitting:

  • Wooncomfort: In de kamerbrief is gesteld dat veel mensen bij tocht de neiging hebben om ventilatieopeningen af te sluiten, waardoor er voor de gezondheid nadelige situatie kan ontstaan. Om dit te voorkomen is er een maximum gesteld aan de luchtsnelheid van verse (koude) ventilatielucht in de ‘leefzone’ van een ruimte, zodat er geen tochtoverlast wordt ervaren.
  • Oververhitting: In de berekeningsmethode van BENG, NTA 8800, is een parameter (TOjuli) opgenomen die het risico op oververhitting inschat. Voor woningen die niet worden uitgerust met actieve koelsystemen, zal in de regelgeving een grenswaarde worden opgenomen aan het maximum van TOjuli. Hiermee wordt beoogd dat het binnenklimaat ook bij warme buitentemperaturen op een acceptabel niveau blijft en er geen onnodig energie wordt gebruikt.

Kortheidshalve verwijzen wij  naar de inhoud van de documenten voor nadere informatie. Het BENG-stelsel gaat in per 1 juli 2020.